Zmluvy

Zmluvy rok 2018
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Zmluva o dielo zverejnená dňa 30.1.2018
pdf Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke 12.3.2018
pdf Návrh na uzavretie dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/29- 21.03.2018
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 072PO130047 - 16.04.2018
pdf Zmluva o grantovom účte - 16.05.2018
ZMLUVY ROK 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva TOPSET
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Zmluva číslo MB-300317-02 o vytvorení webstránky, domény..
pdf Zmluva o poskytnutí NFP
pdf Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
pdf Príloha č. 2 Podnet podpory NFP
pdf Plán 2017 kompostovisko
pdf príloha č. 4 Finančné opravy
pdf Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP
pdf Zhodnocovanie biologicky roz. odpadu
pdf Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu
pdf Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Nájomná zmluva
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/29
pdf Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
ZMLUVY ROK 2016
ZMLUVY
pdf ZMLUVA O DIELO č 001/2016
pdf Nájomná zmluva LABOREC n.o.
pdf Zmluva o dielo č. JO 080516-2
pdf Zmluva o aktualizácii programov TOPSET
pdf Nájomná zmluva PROSOCIA n.o.
pdf Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy c. 22/012/15 Dodatok c. 1
pdf Zmluva číslo MB-300317-02 o vytvorení webstránky
Zmluvy rok 2015
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva MH SR VO
pdf Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) c. 22/012/15
pdf Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky c. 22/012/15
pdf Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
ZMLUVY ROK 2014
docx Zmluva o úvere č. 22/030/2001
pdf Dodatok č. 3
pdf Zmluva o dielo č. 10/2014
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvy rok 2012
Zmluvy
pdf Zmluva o sponzorskom dare
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluva - Dodatok
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) č. 41/053/10 Dodatok č. 1
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 41/053/10 Dodatok č. 2
pdf Prvý municipálny úver k Zmluve o úvere č. 22/030/2001 zo dňa 24.7.2001
pdf Zmluva o dielo č. 3-2PRP/2011
pdf Mandátna zmluva č. 26/2011/MM
Zmluvy rok 2013
pdf Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti majetku
pdf Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1629.0/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov
pdf Zmluva č.28/2013-HÚ zo dňa 3.1.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
pdf Zmluva o dielo č. 4907.3060026VVA