Dokumenty

VOĹBY
Voľby
docx Voľby do VÚC 2017
docx Voľby do VÚC 2017
Kontakty
Kontakty
pdf Kontakty
pdf Kontakty v národnostnom jazyku
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS LABOREC na obdobie 2016-2023
PHSR
pdf Spoločný PHSR MAS LABOREC na obdobie 2016-2023
Komunitný plán
Komunitný plán 2011-2016
pdf Komunitný plán
Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
pdf Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov
docx Tabuľa informačná VO - monitorovacia správa 2017
ROZPOČET OBCE ŇAGOV
Rozpočet
pdf Príjmy -rozpočet na rok 2015
pdf Výdavky - rozpočet na rok 2015
pdf ROZPOČET OBCE ŇAGOV NA ROKY 2016-2018 PRÍJMY
pdf ROZPOČET OBCE ŇAGOV NA ROKY 2016-2018 VÝDAVKY
pdf Rozpočet na rok 2017 -príjmy
pdf Rozpočet na rok 2017 - výdavky
pdf Rozpočet na rok 2018 príjmy
pdf Rozpočet na rok 2018 výdavky
Záverečný účet obce Ňagov
Záverečný účet Obce Ňagov
pdf Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
pdf Záverečný účet Obce Ňagov za rok 2017
Organizačný a rokovací poriadok obce Ňagov
pdf ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŇAGOVE
pdf ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU V ŇAGOVE
Zásady
pdf Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ňagov
pdf Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Ňagov
pdf Smernica - Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Ňagov
VZN
VZN
pdf VZN OBCE ŇAGOV č.1
pdf VZN OBCE ŇAGOV č.2
pdf Všeobecna záväzne nariadenie OBCE ŇAGOV 2012
pdf Všeobecne záväzne nariadenie OBCE ŇAGOV rok 2012
pdf VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NA ROK 2013
pdf VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NA ROK 2013
pdf VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 11/2012
pdf VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 14 NA ROK 2014
pdf VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15 NA ROK 2014
pdf VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 16
pdf VZN o správnych poplatkoch na rok 2015
pdf VZN o správnych poplatkoch príloha č. 1
pdf VZN o správnych poplatkoch príloha č. 2
pdf VZN dane na rok 2015
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Ňagov č. 1/2015
pdf Žiadosť o zníženie poplatku na rok 2016
pdf VZN č. 2/2015 príloha č. 1
pdf VZN č. 2/2015 príloha č. 2
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Ňagov č. 2/2015
pdf VZN OBCE ŇAGOV č. 6/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 7/2017 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony
pdf VZN o správnych poplatkoch príloha č. 2
pdf Správne poplatky -Komunálny spravodajca príloha č. 1
ZÁPISNICE OZ
Zápisnice
pdf Zápisnica OZ
pdf Uznesenie zo dňa 28.02.2013
pdf Uznesenie zo dňa 18.03.2013
pdf Uznesenie zo dňa 4.6.2013
pdf Uznesenie zo dňa 29.6.2013
pdf Uznesenie zo dňa 15.10. 2013
pdf Uznesenie zo dňa 22.11.2013
pdf Uznesenie zo dňa 13.12.2013
pdf Uznesenie zo dňa 24.02.2014
pdf Zápisnica OZ
pdf Uznesenie zo dňa 25.3.2014
pdf Uznesenie zo dňa 27.6.2014
pdf Uznesenie zo dňa 13.8.2014
Pozvánka
Pozvánka
KALENDÁR 2017 ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - ROK 2017
ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - ROK 2017
pdf Kalendár komunálny odpad obce Ňagov rok 2017
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov
pdf Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu
pdf Plán verejného obstarávania pre obec Ňagov
pdf Predmet podpory NFP
pdf VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
pdf Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP
pdf Podrobný rozpočet projektu
pdf Zmluva o poskytnutí NFP
pdf Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov
docx VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 21.12.2017
pdf Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov - 6.3.2018
OZNAMY OBCE ŇAGOV
Oznamy
pdf Prerušenie distribúcie elektriny 10.júl 2017
HLAVNÝ KONTROLÓR
Hlavný kontrolór Obce Ňagov
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hla. kontrolórky na 1. polrok 2017
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti hla. kontrolórky na 2. polrok 2017
Oznámenie o výsledku verejného obstaravania Ňagov
Oznámenie o výsledku a správy Ňagov
pdf Oznámenie o výsledku verejného obstaravania Ňagov
docx Správa o prijatí výsledku Ňagov
docx Správa o zverejnení výsledku Ňagov